Informácie z webinára k 10. ročníku

Prezentácia z webináru, ktorý sa uskutočnil 8. septembra 2021. Prezentácia obsahuje všetky dôležité informácie. 

Už 10. rok hľadáme tých najatraktívnejších zamestnávateľov Slovenska. Firmy, pre ktoré ľudia túžia pracovať.

Prihlasovanie spoločností

V roku 2021 bude do hlasovania v ankete Najatraktívnejší zamestnávateľ zaradených 25 spoločností v 10 kategóriách, čiže celkovo 250 spoločností, ktoré prešli nominačným procesom.

Nominačný proces pozostáva z vytvorenia shortlistu v jednotlivých kategóriách. Atraktivita zamestnávateľa je výsledkom váženého aritmetického priemeru troch parametrov – počet zobrazení pracovných ponúk, počet reakcií na pracovné ponuky a počet pracovných ponúk na portáli Profesia.sk. Nominačný proces zohľadňuje rozdiely vo veľkosti spoločností a eliminuje rozdiely na základe počtu zverejnených pracovných ponúk.

Firmy, ktoré sú nominované do rebríčka v príslušnej kategórii majú právo byť z rebríčka na základe ich písomnej požiadavky vyradené.

Firmy, ktoré boli nominované budú mať vytvorený svoj profil na stránke www.najzamestnavatel.sk v príslušnej kategórii. V prípade, že si ho firma nevyplní sama do 15. septembra 2021, bude v hlasovaní zaradená so základnou informáciou z profilu spoločnosti na stránke www.profesia.sk. Touto možnosťou však riskujete nedostatok uvedených informácii o výhodách a benefitoch spojených s atraktívnosťou vašej firmy.

Všetky nominované firmy budú o výsledku nominácie na shortlist informované a kontaktované prostredníctvom e-mailu v priebehu júla/augusta 2021.

Spustenie hlasovania pre verejnosť

Po ukončení nominačného procesu sa 15. septembra 2021 spustí hlasovanie verejnosti o Najatraktívnejšieho zamestnávateľa 2021. Respondenti svoj hlas odovzdávajú prostredníctvom hlasovacieho formulára na stránke www.najzamestnavatel.sk.

Respondenti si v hlasovacom dotazníku vyberajú pre nich zaujímavé odvetvie a benefity. Po zvolení má účastník ankety k dispozícii zoznam firiem, za ktoré môže hlasovať.  V ďalšom kroku respondent iniciuje dôvod, prečo si zvolil danú firmu. Druhou možnosťou je hlasovanie priamo z profilu spoločnosti. 

Súčasťou dotazníka sú aj štatistické údaje o respondentoch – pohlavie, vek, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, región a ekonomický status hlasujúceho.

V prípade, že mal hlasujúci záujem o výhru, uviedol svoju e-mailovú adresu a súhlas so spracovaním osobných údajov na štatistické účely po dobu troch rokov. Dotazník je systémovo nastavený tak, aby každý respondent mohol dať svoj hlas len jednej spoločnosti v každom odvetví. Kompletne vyplnené dotazníky boli posunuté do vyhodnotenia.

Vyhodnotenie a výsledky ankety

Po ukončení fázy hlasovania verejnosti, 31. decembra 2021, analytické oddelenie spoločnosti spočíta výsledné hlasy. Do hodnotenia bol zaradený len ten dotazník, ktorý obsahoval názov zvolenej spoločnosti, dôvod výberu a štatistické údaje o respondentovi.

Výsledné rebríčky spoločností sú určené na základe súčtu počtu hlasov, ktoré firmy získali v ankete od verejnosti v kompletne vyplnených dotazníkoch.

Organizátor sa zaväzuje zverejniť len poradie na prvých troch miestach v každej kategórii. Víťazné spoločnosti získajú ocenenie Najatraktívnejší zamestnávateľ. Absolútne poradie sa nevyhlasuje.

Vyhodnotenie ankety Najatraktívnejší zamestnávateľ 2021 a udeľovanie cien prebehne začiatkom roku 2022.

Výhercovia ankety Najatraktívnejší zamestnávateľ 2021 získajú:

  • výhernú plaketu Najatraktívnejší zamestnávateľ
  • právo na používanie bannerov a loga Najatraktívnejší zamestnávateľ
  • hodnotné ceny od partnerov ankety.

Ocenenie nie je nárokovateľné.

Podpora hlasovania prostredníctvom marketingových materiálov a kanálov

Firmy majú možnosť využiť pri promovaní svojho brandu v rámci ankety o najatraktívnejšieho zamestnávateľa všetky dostupné marketingové nástroje, ktoré štandardne využívajú pri získavaní nových uchádzačov. Pravidlá súťaže však nedovoľujú podmieňovať hlasovanie poskytnutím finančnej alebo nefinančnej motivácie.

Hlasovanie je otvorené aj pre interných zamestnancov spoločností. Ak však má poskytnúť spätnú väzbu pre firmy o tom, ktorý z ich nástrojov na komunikáciu a zlepšovanie vlastného employer brandingu funguje, tak neodporúčame pristúpiť k týmto toolom.