Informácie z webinára k 10. ročníku

Prezentácia z webináru, ktorý sa uskutočnil 8. septembra 2021. Prezentácia obsahuje všetky dôležité informácie. 

Už 10. rok hľadáme tých najatraktívnejších zamestnávateľov Slovenska. Firmy, pre ktoré ľudia túžia pracovať.

Prihlasovanie spoločností

V roku 2021 bude do hlasovania v ankete Najatraktívnejší zamestnávateľ zaradených 25 spoločností v 10 kategóriách, čiže celkovo 250 spoločností, ktoré prešli nominačným procesom.

Nominačný proces pozostáva z vytvorenia shortlistu v jednotlivých kategóriách. Atraktivita zamestnávateľa je výsledkom váženého aritmetického priemeru troch parametrov – počet zobrazení pracovných ponúk, počet reakcií na pracovné ponuky a počet pracovných ponúk na portáli Profesia.sk. Nominačný proces zohľadňuje rozdiely vo veľkosti spoločností a eliminuje rozdiely na základe počtu zverejnených pracovných ponúk.

Firmy, ktoré sú nominované do rebríčka v príslušnej kategórii majú právo byť z rebríčka na základe ich písomnej požiadavky vyradené.

Firmy, ktoré boli nominované budú mať vytvorený svoj profil na stránke www.najzamestnavatel.sk v príslušnej kategórii. V prípade, že si ho firma nevyplní sama do 15. septembra 2021, bude v hlasovaní zaradená so základnou informáciou z profilu spoločnosti na stránke www.profesia.sk. Touto možnosťou však riskujete nedostatok uvedených informácii o výhodách a benefitoch spojených s atraktívnosťou vašej firmy.

Všetky nominované firmy budú o výsledku nominácie na shortlist informované a kontaktované prostredníctvom e-mailu v priebehu júla/augusta 2021.

Spustenie hlasovania pre verejnosť

Po ukončení nominačného procesu sa 15. septembra 2021 spustí hlasovanie verejnosti o Najatraktívnejšieho zamestnávateľa 2021. Respondenti svoj hlas odovzdávajú prostredníctvom hlasovacieho formulára na stránke www.najzamestnavatel.sk.

Respondenti si v hlasovacom dotazníku vyberajú pre nich zaujímavé odvetvie a benefity. Po zvolení má účastník ankety k dispozícii zoznam firiem, za ktoré môže hlasovať.  V ďalšom kroku respondent iniciuje dôvod, prečo si zvolil danú firmu. Druhou možnosťou je hlasovanie priamo z profilu spoločnosti. 

Súčasťou dotazníka sú aj štatistické údaje o respondentoch – pohlavie, vek, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, región a ekonomický status hlasujúceho.

V prípade, že mal hlasujúci záujem o výhru, uviedol svoju e-mailovú adresu a súhlas so spracovaním osobných údajov na štatistické účely po dobu troch rokov. Dotazník je systémovo nastavený tak, aby každý respondent mohol dať svoj hlas len jednej spoločnosti v každom odvetví. Kompletne vyplnené dotazníky boli posunuté do vyhodnotenia.

Vyhodnotenie a výsledky ankety

Po ukončení fázy hlasovania verejnosti, 31. decembra 2021, analytické oddelenie spoločnosti spočíta výsledné hlasy. Do hodnotenia bol zaradený len ten dotazník, ktorý obsahoval názov zvolenej spoločnosti, dôvod výberu a štatistické údaje o respondentovi.

Výsledné rebríčky spoločností sú určené na základe súčtu počtu hlasov, ktoré firmy získali v ankete od verejnosti v kompletne vyplnených dotazníkoch.

Organizátor sa zaväzuje zverejniť len poradie na prvých troch miestach v každej kategórii. Víťazné spoločnosti získajú ocenenie Najatraktívnejší zamestnávateľ. Absolútne poradie sa nevyhlasuje.

Vyhodnotenie ankety Najatraktívnejší zamestnávateľ 2021 a udeľovanie cien prebehne začiatkom roku 2022.

Výhercovia ankety Najatraktívnejší zamestnávateľ 2021 získajú:

  • výhernú plaketu Najatraktívnejší zamestnávateľ
  • právo na používanie bannerov a loga Najatraktívnejší zamestnávateľ
  • hodnotné ceny od partnerov ankety.

Ocenenie nie je nárokovateľné.

Podpora hlasovania prostredníctvom marketingových materiálov a kanálov

Firmy majú možnosť využiť pri promovaní svojho brandu v rámci ankety o najatraktívnejšieho zamestnávateľa všetky dostupné marketingové nástroje, ktoré štandardne využívajú pri získavaní nových uchádzačov. Hlasovanie je otvorené aj pre interných zamestnancov spoločností. Ak však má poskytnúť spätnú väzbu pre firmy o tom, ktorý z ich nástrojov na komunikáciu a zlepšovanie vlastného employer brandingu funguje, tak neodporúčame pristúpiť k týmto toolom.