Profil

Slovenská agentúra životného prostredia

O spoločnosti

SAŽP je jedinou prierezovou odbornou organizáciou MŽP SR s celoslovenskou pôsobnosťou. Poskytuje rozmanité environmentálne služby, zbiera, analyzuje a sprostredkúva údaje o životnom prostredí, plní úlohy v oblasti starostlivosti o mestské a vidiecke prostredie, podporuje princípy environmentálneho manažérstva, zvyšuje povedomie verejnosti v otázkach ochrany a zlepšovania stavu životného prostredia. Zabezpečuje implementáciu národných projektov a sprostredkúva eurofondy.

Oblasť pôsobenia: Štátna a verejná správa

Doba pôsobenia na slovenskom trhu: 10 a viac rokov

Počet ľudí, ktorých firma zamestnáva na Slovensku: do 500 zamestnancov

Benefity

 • Odborné vzdelávanie a účasť na konferenciách
 • Flexibilný pracovný čas
 • Jazykové vzdelávanie
 • Odmeny pri pracovných a životných jubileách
 • Práca z domu
 • Dovolenka navyše
 • Príspevok spoločnosti na dôchodkové sporenie
 • Odchodné po odchode na dôchodok
 • Sick day a preplatené voľno na zotavenie

Ďalšie benefity

 • pracovné voľno s náhradou mzdy na 1 deň pred vlastnou svadbou
 • karta Multisport

Dobrovoľnícke aktivity

 • Banskobystrická Gruntovačka (september 2020) - organizátorom je Banskobystrický samosprávny kraj, SAŽP dobrovoľníkom a účastníkom poskytla materiálnu podporu, a to vo forme rukavíc, tričiek a vriec na odpad
 • Jarná výzva SAŽP: Upratovanie s Maxom! (od roku 2020), organizátorom je SAŽP, vyzývame dobrovoľníkov, aktivistov, komunity, školy, rodiny s deťmi na upratanie okolia po zime
 • Dobrovoľnícke aktivity v Stredisku environmentálnej výchovy SAŽP Dropie v Zemianskej Olči /spoluorganizátorom sú dobrovoľníci z regiónu, ale napr. aj občianske združenia (BROZ), školy, obce a mestá v okolí/, víkendové programy pre dobrovoľníkov zamerané na praktickú pomoc prírode Dolného Žitného ostrova, náplňou je, podľa ročného obdobia, orezávanie hlavových vŕb, výsadba stromov a krov, mapovanie zelenej infraštruktúry v poľnohospodárskej krajine, pomoc pri obnove a údržbe drobných sakrálnych pamiatok, budovanie rôznych mikrobiotopov pre živočíchy a rastliny, špeciálne dobrovoľnícke podujatia k významným dňom životého prostredia (výsadba stromov a následný Envirorekord, Deň Zeme a aktivita Vyčistime si Lúky, ...)

Ocenenia, certifikáty udelené firme

 • Pamätný list od Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, ústredný výbor - 2019 Udelený SAŽP za dlhoročnú aktívnu spoluprácu.
 • Ďakovný list od Technickej univerzity vo Zvolene – 2019 Udelený SAŽP Rektorom za aktívnu dlhodobú spoluprácu s Katedrou UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj Fakulty ekológie a environmentalistiky.
 • Čestné uznanie od Inštitútu verejnej dopravy - 2017 Udelený SAŽP za podporu a osvetu ekologických druhov dopráv a vytváranie podmienok pre udržateľnú mobilitu vo vzťahu k ochrane životného prostredia.
 • SLOVENSKÝ ENVIROREKORD - 2017 Stredisko environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia Dropie je držiteľom 3 ustanovujúcich rekordov v rámci projektovej aktivity venovanej Dňu stromov: rekord za najviac vysadených stromov do voľnej krajiny (951), rekord za najviac dobrovoľníkov zapojených do výsadby stromčekov do voľnej krajiny (542), rekord za najviac spolupracujúcich subjektov (75)

Fotogaléria

Kontakty


Táto spoločnosť ma zaujala a mám záujem jej odovzdať svoj hlas